Dú Wandeling in 1950 dúr Kuuk

CUIJK - In 1950 was Cuijkenaar Jan van der Cruijsen 10 jaar. Een tijdje later heeft hij voor het nageslacht een wandeling door Cuijk beschreven. Er is veel veranderd maar de herinneringen blijven voortleven.


“Gestart vanuut ons huus Veldweg 10, án ‘t eind van dú Veldweg wónde vroedvrouw Derksen die host alle kindjes in Kuuk, toentertied, op dú wereld geholpen hét. Vandaor naor dú krullenhoek.


Néve Marinus dú putjesschepper en dún Knoerel naor dú Poem om efkes belletje tú trekken.Dan naor dú spoorgraaf, waor dú buurt zien égen voetbalveldje haij gemákt. Verder dúr dún duiker onder dú spoorlijn naor dú boerderij van Harrie Driessen ( dú n grondlegger van dú Rabobank), Hij haij dú kluis thuus in dú goeikamer staón waór dú boeren geld konden lenen.


Verder ging dú weg néve dú boerderij van Sinterklaós (op dún Hoenderberg) en néve dú 7 hutten naór Café Burgerlust en dan út spoor over beij Petje Peters en néve Marie Zuideman mít dú geiten en Jan de Paai en Grad van út Zand, dúr út Pendersbuske naór dún Kouwenberg, waór Pietje godverdomme wónde.


Keizerskuul

Dan naór dú Knutjes en dú beruchte Keizerskuul. Dan néve Pietje Arntz dú poepvéger naór dú meúlen (Jan van Kuuk) om over út Hagelkruus (efkes ún kruuske maken bij út kruusbeeld néve dú wei van Cir van Bracht)om bij dú LACTO án tú kómen en daór Bolsius in zien rijtuug tú zien reijen met dún grótste míns van Kuuk (Stekelenburg) op dún bok.


Verder néve Gradje dú Lalbal naór dú busonderneming van Pietje Cremers; dú voetballers van JVC van toen snappen no’w nog nie dét ze altied goed thuus gekóme zien. Dan terug langs út huus van dún Dominee dú Zandsestraat in waór Maan Langen wónde,dú grondlegger van Langen Machine fabriek.


Fientje Sadelhof

Dan dúr dú Kaneelpiep néve Ai dú wethouder en dúr út Pikkertpetje um bej Grada Houben dú Sint Maarten tú zien, dan néve zus Verweijen en Muus Kuenen dú grótste filmzaal in út land van Kuuk, Dú Ceciliazaal, dan dúr ut Groenestraatje naór dú Maas waór je op dú Kazemat, dún ark van Heere en dú pont zag liggen.


Dan néve Hotel Bellevu (Fientje Sadelhof), néve dú Synagoge en dú botermien tussen dú muren van dún diek dúr naór út Liegenbenkske om tú kieke of Jan de Paai en Marinuske van Kareltje en Thé Joosten en Rieg Pluim er zaten.


Parlevinker Luipen

Dan naór út politiebureau mít út kroetergat en dú parlevinker Luipen naór út standbeeld van Jan van Kuuk bóve in út móiste stadhuus van út Land van Kuuk. Dan néve drukkerij van Lindert, waór dú Echo wér gedrukt, dan óver dú baggemért néve cente Nelleke en bébbel Gien, aangekóme bei út Fratershuus mít dú St. Jozefvereniging, Dú Klep, wá nów de Schouwburg is.

Néve út postkantoor op dú Grotestraat naór dú n auwe toren úm van boven uut óver heel Kuuk tú kieken, trug óver út Protestantse kerkhof naór dú leerlóierij Regouin en sigarenfabriek De Kansas naór Driekske dú Snep, waór gú petroleum kon kopen in die vierkante tuitjes, dan naór dú werkplaats van Smits, waór Smits kistenfabriek begonnen is. Geer Hendriks wónde in út oudste huus van Kuuk.


Gouden Leeuw

Vandaor kún dú út huus van dún drol zien staón, ún berucht figuur in dú gemínteraód. Dan óver dú Grotestraat néve dú Gouden Leeuw en dú Café,s van dú Piel en dún Dolle óver dú auwe koeienmert naar dú Korenbeurs. Dan dú Molenstraót in, langs Trui Albers en Willenborg en út Kajottershuus. Vandaór néve út móje klóster, út Liefdesgesticht waórin toen ók ‘un ziekenhuus was.

Dan dúr dú Zwaanstraat naór Café Sandra Wijsbek waór dún Tunnis wónde án út pleintje, heij was dú milieuwachter van toen, die haij meer ontzag dan dú plieties Nachtzaam, Borgmans en Stofmeel beij múkaar. Dan efkús dú Smidstraat in tot Harrie dú post úm dúr út pétje langs út klien huuske van Grad Húr naór út Mariakapelletje en út Joodse kerkhof naór út énd van kuuk tú gaón, leerlooierij Manders en van Heereveld, in dú verte zág Villa dú Zandkampen liggen in dú kwekerij van dú gebroeders Roelofs, en Theij van den Bosch op dún urste dijk, nog verder richting út spoor zág dú út spoorhuuske van Jo de Rut.


Dorpsomroeper

Trúg naór út dúrp dú Prinsessebuurt in, út was dú neijste wijk van Kuuk, daór wónde Toon dú n Bloedworst, dún dúrpsomroeper. Dan naór dú Haagsestraat mít dú parapluhuuskus, daór wónde Schéle Maan, bekend van dú gild.

Ondanks zien handicap ún zeer goeie schutter beij dú Gild. Op naór dú Irenestraat waór Toon Snoeren wónde, dú kúnning van dú vuulnisbelt en dú mins mit dú twee gezichten wér genoemd úmdét heij zoveul rimpels in zien gezicht haij.

Dan éfkes út spoor over néve dú grótste fabriek van Kuuk, Homburg en dú Wijze, naór Dina en Rein Weijers beij út voetbalveld van Jan van Kuuk en nie tú vergéte dún speúltuin van dú kiendervreugd die helemaól opgebouwd was dúr vrijwilligers, die hoofdzakelijk béj dú LACTO werkte.


Gezusters Mulder

Terug langs Wimke dú kapper en Timmerfabriek dú Kok naór dú spoorwegovergang, waór dú gezusters Mulder altied de búm sloten als er úne trein ánkwám. én gelukkig ók wér open mákte. Dan néve út pakhuus, út sluusstraótje in néve Ké Klósse naór út huukske van Kerstavond, terug dúr dú Molenstraat naór dú sigarenfabriek Victor Hugo mít Sjef Burgers als een van dú beroemste sigarenmakers.

Dan néve Jan Verstraten en Mina van Lent (de naaister) en Tieske Hermens, waór wej onze latjes vúr dú vliegers kónde kopen. En dan néve Geubeltje en vadje Smulders en meubelfabriek Werten dú Paralelweg in néve dú acht Zaligheden.


Brouwerij Cevelum

Dan dúr dú spoorstraót néve Burgemeijster Janssen en Tumel Heijl, en brouwerij Cevelum naór dú Kaneelpiep néve Grad en Drika Vervoort mít ás buurvrouw Moetje Vink en dú gezusters Roef in út Fratersstrútje en dan éfkes dú Poort dúr naór de Aloisiusschól.

Terug naór dú Veldweg néve Jan Verhoeven en Herman dún hoefsmid en dú Sjeemsfabriek mít dú hógtste piep van út land van Kuuk.

Zelf heb ik daór nog bovenop gezéten en gezwaaid naór mien moeder, már toen ik thuus kwam zwaaide er ók wá vúr mien; ik heb nog nooit zó n pien aan mien kont gehad ás toen. út is ók tevens mien end án Dú wandeling dúr Kuuk.