Gemeenten Land van Cuijk stimuleren elektrisch rijden

LAND VAN CUIJK- Onlangs hebben de vijfgemeenten van het Land van Cuijk besloten om door te gaan met het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s “De beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd in het document ‘Laadinfrastructuur Land van Cuijk’. Dit is integraal opgepakt met de provincie, Enexis en gemeenten.

Het stimuleren van elektrisch rijden draagt direct bij aan de energie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten met betrekking tot het terugdringen van het fossiele energieverbruik en de uitstoot van CO2. In de regio Land van Cuijk komt ongeveer 1/3 van de totale CO2-uitstoot voor rekening van verkeer en vervoer, dit is exclusief het verkeer van de snelwegen. Om nog beter invulling te geven aan het behalen van hun energie- en duurzaamheidsambities hebben de gemeenten van het Land van Cuijk een gezamenlijk beleid vastgesteld. Uitgangspunten zijn onder andere dat het realiseren van de laadinfrastructuur in de eerste instantie zo veel mogelijk op eigen terrein wordt gedaan. Als dit niet mogelijk is, dan werken de gemeenten mee aan laadvoorzieningen in de openbare ruimte. Aanleg, installatie en exploitatie van de publieke laadpalen wordt overgelaten aan de marktpartij. De gemeenten betalen niet mee aan de directe kosten voor aanleg, installatie en exploitatie. De gemeenten wordenook geen eigenaar of exploitant. De locatiebepaling van wordt getoetst door de verkeerskundigen. Zij plaatsen een verkeersbesluit en na de wettelijke termijn van 6 weken kan de leverancier overgaan tot de plaatsing.”In de regio Land van Cuijk neemt het aantal elektrische auto’s gestaag toe. Ook hebben de gemeenten energie en duurzaamheidsambities. Zo willen Boxmeer en Cuijk in 2045 energieneutraal zijn en Sint Anthonis zelfs al in 2035.