Schadepost van miljoenen

HAPS - Onlangs stuurde de dorpsraad Haps een brief aan de stuurgroep Land van Cuijk om hun ongenoegen te uiten over de aanstaande uitbreiding Noordwest op het bedrijventerrein Laarakker. “Het gaat niet goed met het industrieterrein en de gemeente Cuijk wil toch uitbreiden”, was de boodschap vanuit de dorpsraad.

Door Jos Janssen

Bij de begrotingsbehandeling 2021 vroegen de fracties van Algemeen Belang, D66, GroenLinks naar de stand van zaken. B&W gaven hen als antwoord: “Zoals begin dit jaar gemeld, was de verwachting dat dit jaar de 70% drempel zou worden behaald. Als gevolg van de verkopen tot heden is deze drempel inmiddels daadwerkelijk gepasseerd. Van de 55 hectare harde plancapaciteit van RBL Noord en Zuid is 39,2 hectare verkocht en geleverd, oftewel 71,2%. Daarbovenop zijn er op dit moment nog eens 7 hectare aan betaalde reserveringsovereenkomsten gesloten.”

Voor een ingediende motie door ABC, GroenLinks en D66 om eerst onderzoek te doen naar andere terreinen staakten op 9 november de stemmen. Het CDA stemde tegen maar 1 lid was niet aanwezig. In de raadsbrief vraagt het college de motie in te trekken. “Het nog te doorlopen bestemmingsplanproces heeft genoeg waarborgen die tegemoet komen aan de zorgen. De motie is in onze ogen strijdig met de eerder genomen raadsbesluiten en aangegane verplichtingen. Het afgesproken ijkpunt van 70% voor heel Laarakker is gerealiseerd en daarmee mag ook Noordwest als plancapaciteit bestemd worden. Er zijn hiervoor al grondaankopen, sloop van twee woningen, civiele voorbereiding en archeologisch onderzoek gedaan. Concreet betekent dit dat de verkoop van dit plandeel gestart kan worden anders krijgen we met fikse kosten te maken voor de gemeente: 6,6 miljoen exclusief schadeclaims en teniet doen van investeringen.”

In de raad van maandag 14 december kwam de motie weer op tafel. De drie indieners deden een laatste poging om RBL Noordwest te behouden als agrarisch gebied. ABC: “Kijk eerst naar andere industrieterreinen en overleg met buurgemeenten.” Ook D66 was die mening toegedaan. GroenLinks: ”Wethouder U schermt teveel met doemscenario’s en schadeclaims. Er is gewoon onwil om de motie uit te voeren.”

Wethouder Maarten Jilisen kon de vragen pareren door te wijzen op de afspraken maar ook inzicht te geven hoe bedrijven zich aanmelden en zelf een keuze maken waar ze zich willen vestigen. Bij de stemmen werd de motie bij een volledige CDA-fractie met 9-10 verworpen. VVD, CDA en Liberaal Land van Cuijk waren de tegenstemmers.

20-01-2021