Raad beslist over zonnepark

VIANEN - Op de locatie Hapsebaan 33 in Vianen was in het verleden een grote varkenshouderij gevestigd (Fomeva). Dit bedrijf is beëindigd en op deze locatie van de voormalige stallen is een groot zonnepark gepland van achtduizend vierkante meter.

De varkensstallen zijn inmiddels gesloopt. Voor het tot stand komen van dit zonnepark is op 3 december 2020 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor een periode van 25 jaar. Het realiseren van dit zonnepark is in strijd met het ter plaatse geldend bestemmingsplan.

Het college is bevoegd medewerking te verlenen met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Er dient dan onder meer een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad te worden afgegeven. Een voorstel komt nu in de gemeenteraad en de raad kan dan nog haar bedenkingen kenbaar maken.

24-02-2021