Gemeente Cuijk stelt jaarplan voor Maasheggen op

CUIJK - In de Noordelijke Maasvallei wordt door partijen intensief samengewerkt aan doelen op het gebied van economie, natuur, toerisme, water en duurzaamheid. In 2017 is een uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei vastgesteld en sinds de zomer van 2018 heeft De Maasheggen de UNESCO mens en biosfeerstatus.

Om invulling te geven aan een programmatische aanpak van het gebiedsproces Maasheggen UNESCO hebben de gebiedspartners, financiële middelen beschikbaar gesteld om programmamanagement en algemene uitvoeringstrajecten te financieren.

Wethouder David Sölez van de gemeente Cuijk: “Het gebiedsproces willen we dit jaar focus geven met behulp van kernopgaven. De uitdaging is om de UNESCO biosfeerstatus optimaal te benutten voor de ontwikkeling van het gebied. Om dit te bereiken is enerzijds focus nodig op het uitvoeren van projecten, om daarmee zichtbare resultaten te realiseren voor het gebied, anderzijds is het van belang om de samenwerking in het gebied verder uit te bouwen. Samenwerking tussen bewoners, bedrijven, organisaties en overheden. Deze samenwerking is gericht op het benutten van kansen die de UNESCO biosfeerstatus biedt.”

De belangrijkste inhoudelijke opgaven zijn landschapsontwikkeling en -beheer van De Maasheggen en de toeristisch recreatieve ontwikkeling in het gebied. Maar ook het kennis- en onderzoeksprogramma en de doorontwikkeling/vernieuwing van de samenwerkingsorganisatie en gebiedsfinanciering. Dialoog, netwerk en communicatie is heel belangrijk voor de werkwijze in elke kernopgave.

In het jaarplan 2021 is verder de begroting voor 2021 opgenomen. “Het totaal aan beschikbaar gestelde middelen bedraagt € 142.000. Het aandeel van Cuijk hierin bedraagt € 50.000. Dit wordt besteed aan onder andere lange-termijn strategie Maasheggen, aanleg en herstel heggen, poelen, beken en vogelakkers. Realisatie toeristisch-recreatieve toegangspoorten en voorzieningen. Living Lab Maasheggen met praktijkgericht onderzoek en Limburgs-Brabantse samenwerking Maasheggen Ook willen we een koppeling ontwikkelen Kraaijenbergse Plassen met het Maasheggengebied Alle doelen zijn in het Jaarplan concreet uitgewerkt. De meest in het oog springende doelen voor het grondgebied van de gemeente Cuijk zijn de ontwikkeling van de recreatieve toegangspoort bij het klooster van Sint Agatha en de plaatsing van de Maasheggen UNESCOborden.”

14-04-2021